Ik wil een bedrijf beginnen

Servicesite voor startende ondernemers

Disclaimer.

Intellectuele eigendomsrechten.

'Ik wil een bedrijf beginnen', of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 'Ik wil een bedrijf beginnen' of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Uitsluiting van aansprakelijkheid.

'Ik wil een bedrijf beginnen' aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst die op enigerlei wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt hoeft te zijn tot, het gebruik van deze internetsite, de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, het oneigenlijk gebruik van informatie die aan 'Ik wil een bedrijf beginnen' of aan jou wordt gezonden, de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite.
De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van 'Ik wil een bedrijf beginnen'.

Wijzigingen.

'Ik wil een bedrijf beginnen' behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

 

© ik wil een bedrijf beginnen